Zaznacz stronę

Projekt KUKIZ 15
USTAWA
o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 i 850) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. W referendum lokalnym, zwanym dalej „referendum”, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę, w szczególności:

1) w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki;

2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki;

3) w innych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.”

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:

1) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu;

2) 2,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.”

3) w art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z własnej inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek organu wykonawczego.

1b. Wniosek organu wykonawczego o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia.”

4) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,14. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, inicjator przeprowadzenia referendum zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.”

5) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o przeprowadzenie referendum niespełniający warunków, o których mowa w art. 15, komisja zwraca inicjatorowi referendum, wyznaczając trzydziestodniowy termin do usunięcia uchybień.”;

6) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców większością 3/5 głosów swojego ustawowego składu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku organowi określonemu w art. 12 ust. 1.

 1. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w terminie o którym mowa w ust. 1.”;

7) w art. 20:

 1. a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrzucającą wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum, a także na niedotrzymanie przez ten organ terminu określonego w art. 18, inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub upływu terminu do jej podjęcia.

 1. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni.”;
 2. b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

2b. Terminy, o których nowa w ust. 2 oraz 2a, dotyczą również w przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji.”;

8) w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Referendum może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywa się referendum ogólnokrajowe lub w którym odbywają się wybory Prezydenta Rzeczpospolitej, wybory do Sejmu, do Senatu lub do Parlamentu Europejskiego.”;

 9) w art. 22:

 1. a) ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Komisarz wyborczy zwraca inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi wniosek zawierający uchybienia i wyznacza trzydziestodniowy termin do ich usunięcia.

 1. b) uchyla się ust. 5.”;

10) w art. 24a ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) radzie gminy służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.”;

11) w art. 26:

 1. a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na postanowienie komisarza wyborczego odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w art. 22, a także w przypadku niedotrzymania przez komisarza terminu określonego w art. 24, inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 1. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni.”;
 2. b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

2b. Terminy, o których nowa w ust. 2 oraz 2a, obowiązują również w przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia do sądu pierwszej instancji.”;

12) w art. 27 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Referendum może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywa się referendum ogólnokrajowe lub w którym odbywają się wybory Prezydenta Rzeczpospolitej, wybory do Sejmu, do Senatu lub do Parlamentu Europejskiego.”;

13) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jednostki organizacyjne sprawujące trwały zarząd nieruchomości państwowych i komunalnych są obowiązane udostępnić bezpłatnie pomieszczenia wskazane przez inicjatora referendum, zrzeszenia lub mieszkańców w celu przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli nie zakłóci to normalnego funkcjonowania tych jednostek.”;

14) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego oraz inicjator referendum mogą wyznaczyć do terytorialnej komisji i każdej obwodowej komisji po trzech mężów zaufania, który ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach wykonywanych przez te komisje, utrwalać pracę komisji za pomocą aparatów fotograficznych i kamer oraz wnosić do protokołów wyników głosowania i wyników referendum uwagi z wymienieniem konkretnych zarzutów.”;

15) w art. 55:

 1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Referendum jest ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, którzy wzięli w nim udział.

 1. b) uchyla się ust. 2.”;

16) w art. 56 uchyla się ust. 2.

17) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników referendum, podejmuje czynności w celu realizacji wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem, w szczególności przez wydanie odpowiednich aktów normatywnych, bądź podjęcie innych działań.”.

       Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proponuję, abyśmy zaczęli pracować nad tekstem zmian do ustawy w oparciu o propozycję nowelizacji KUKIZ15 omawiając i składając własne propozycje sformułowań poszczególnych zapisów. Aby uniknąć chaosu, proponuję omawiać je w kolejności – zacząć od proponowanych zmian w art. 2 i art. 4. Potem zajmiemy się kolejnymi. Jeśli ktoś z nas nie ma uwag do danego artykułu (uważa propozycję KUKIZ15 za optymalną), to niech to napisze w komentarzu. Może się zdarzyć, że ktoś uważa, że dotychczasowa treść danego art. jest lepsza i niczego nie powinniśmy zmieniać – to też niech to napisze. Treść aktualnej ustawy jest dostępna jak już pisałem tutaj Jeśli zaś ktoś ma swoją propozycję zapisu (zmiany treści danego paragrafu), to niech ją konkretnie zaproponuje, lub chociaż napisze własnym językiem o co mu chodzi.
Każda nasza propozycja (zmiany, braku zmiany) powinna mieć jakieś krótkie uzasadnienie (nie więcej jak kilka zdań).