Zaznacz stronę

W obliczu upadku kultury politycznej w kraju, fikcyjnej samorządności, marnowania i wykorzystywania majątku publicznego niezgodnie z interesem ogółu Polaków, niepohamowanego rozrostu biurokracji oraz bezkarności władzy inicjujemy InDeO – ruch społeczny działający na rzecz tworzenia demokracji oddolnej w Polsce.

Jesteśmy osobami prywatnymi o różnych przekonaniach politycznych, światopoglądowych, religijnych i ekonomicznych ale zrzeszonymi wokół idei naprawy ustroju naszego kraju. Zwracamy się do Was, ludzi każdego wieku, statusu społecznego i wszelkich zawodów : jeśli obywatelstwo polskie to dla Was zobowiązanie i:

 • gotowi jesteście, jak my, poświęcać swój czas i/lub swoje pieniądze na walkę o rozszerzenie samorządności w Polsce;
 • działać na rzecz aktywizacji społecznej i politycznej obywateli zmierzającej do rozszerzenia ich wpływu na ustrój i prawodawstwo polskie, wykraczającej poza oddanie głosu na kandydata typowanego przez partie i media;
 • pragniecie zrzeszyć się wokół idei samorządności, ale działać bez partyjnych hierarchii lub jednego lidera;
 • macie różny światopogląd, przekonania, poglądy polityczne i wyznania, ale łączy Was jeden cel: zmiana ustroju politycznego w Polsce, sprzyjająca rozszerzeniu kontroli i wpływu obywateli na władzę na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym;
 • wierzycie w słuszność narzędzi sprawowania władzy jakimi są: inicjatywa obywatelska, weto obywatelskie, referendum lokalne (ogólnokrajowe) i inne stanowiące element demokracji oddolnej;
 • zgadzacie się rozstrzygać konflikty na drodze konstruktywnej dyskusji, merytorycznej argumentacji i dążenia do konsensusu.

Pomyśl, jak wyobrażasz sobie Polskę za kilka lat. Dzięki działaniom nas wszystkich może uda się wprowadzić w Polsce:

 • faktyczną samorządność na poziomie wszystkich organów samorządu terytorialnego na drodze demokracji oddolnej?
 • większą transparentności działań rządzących, w tym dotyczącą tego na co wydawane są Twoje pieniądze w gminach i powiatach?
 • odpowiedzialność dla polityków, w tym konsekwencje finansowe i/lub karne dla rządzących, dopuszczających się działań niegospodarnych i niezgodnych z dobrem publicznym a także unikających transparentności podejmowanych przez siebie działań?
 • konkurencyjność struktur administracyjnych wedle zasady subsydiarności, rozwiązania korzystne dla wszystkich obywateli?
 • możliwość bezpośredniego wetowania przez obywateli szkodliwych dla nich ustaw uchwalanych jedynie w interesie rządzących?

Poprzyj demokrację oddolną! Na tej stronie znajdziesz teksty publicystyczne i opracowania naukowe dotyczące tej formy ustrojowej, praktyki jej stosowania w innych krajach, wystąpienia różnych osób i organizacji podejmujących działania w kierunku wprowadzenia jej do polskiego porządku prawnego.
Jeśli sam bądź w ramach jakiejś organizacji podejmujesz takie działania poinformuj nas o tym, postaramy się pomóc w ich upowszechnianiu.